ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja:

  • Svi korisnici obveznog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imaju pravo na punu zdravstvenu zaštitu uz plaćanje participacije koja iznosi 20% od ukupnog iznosa računa za pruženu uslugu. Taj iznos ne može biti veći od 265,44 eur po računu niti manji od 3,31 eur za specijalističke preglede, odnosno 6,62 eur za dijagnostičke postupke. Ako se osiguraniku pruži dijagnostička usluga čija je cijena niža od propisanog minimalnog iznosa participacije tada on plaća puni iznos pružene usluge.

Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja 

  • Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a i drugih osiguravajućih kuća oslobođeni su plaćanja participacije osim u slučaju korištenja lijekova s “B liste”.
  • Korisnici dopunskog zdravstvenog osiguranja ostalih osiguravajućih kuća, a sa kojima OB Pula nema sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji plaćaju participaciju, a s izdanim računom mogu naknadno od svoje osiguravajuće kuće tražiti podmirenje troška sukladno ugovorenoj polici zdravstvenog osiguranja s osiguravateljem.

Korisnici privatnih zdravstvenih osiguranja i strani državljani

  • Korisnici privatnih zdravstvenih osiguranja i strani državljani dogovaraju se o troškovima liječenja sa svojom osiguravajućom tvrtkom. OB Pula im izdaje predračun za tražene usluge prema kojem unaprijed plaćaju predviđene troškove.

Strani državljani koji koriste putna osiguranja

  • Troškove zdravstvenih usluga za strane državljane koji koriste putno osiguranja snose njihovi osiguravatelji. Plaćanje ovih usluga može se obaviti nakon pružene zdravstvene usluge uz obvezno ”pismo namjere plaćanja”

Pacijenti koji nisu osigurani

  • Pacijenti koji nisu osigurani sami snose troškove liječenja i pretraga. Plaćaju ih pri upisu u bolnicu ili prije obavljanja pretraga. Isto vrijedi i za strane državljane koji se odluče za zdravstvene usluge koje se rade u našoj bolnici.

Dodatne  informacije o naplati zdravstvenih usluga možete dobiti na:
Telefon: +385 (0) 52 376 425; 376 439; 376 440
E-adresa: fakturni@obpula.hr