PRAVA PACIJENTA I KAKO IH OSTVARITI

PODNOŠENJE PRIGOVORA, PRITUŽBI i POHVALA

Naši pacijenti mogu svoja iskustva i zadovoljstvo dobivenom zdravstvenom uslugom iznijeti i putem obrazaca za pritužbu i pohvalu. Svako iskustvo, bilo pozitivno ili negativno, doprinijet će poboljšanju kvalitete zdravstvene usluge sadašnjim i budućim pacijentima OB Pula.

  OBRAZAC ZA POHVALE

   

   

   OBRAZAC ZA PRITUŽBE

    

    

   PRAVA PACIJENTA I KAKO IH OSTVARITI

   Dolaskom u Opću bolnicu Pula, želimo Vas informirati da sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata ostvarujete određena prava. Zaštita prava pacijenata u Republici Hrvatskoj provodi se na načelima humanosti i dostupnosti.

   Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se:

   • osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića,
   • osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta,
   • zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

   Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata

   •  Načelo dostupnosti zaštite prava pacijenata podrazumijeva jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata na području Republike Hrvatske.

   Pravo na suodlučivanje  i iznimka od prava na suodlučivanje

   Vaše pravo kao pacijenta na suodlučivanje obuhvaća pravo  na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

   Ovo pravo može se iznimno ograničiti samo kada je to opravdano Vašim zdravstvenim stanjem.

   Pravo na obaviještenost

   Kao pacijent imate  pravo na potpunu obaviještenost o:

   • svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda određenoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka,
   • preporučenim pregledima i zahvatima te planiranim datumima za njihovo obavljanje,
   • mogućim prednostima i rizicima obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda i zahvata,
   • svome pravu na odlučivanje o preporučenim pregledima ili zahvatima
   • mogućim zamjenama za preporučene postupke,
   • tijeku postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite,
   • daljnjem tijeku pružanja zdravstvene zaštite,
   • preporučenom načinu života,
   • pravima iz zdravstvenoga osiguranja i postupcima za ostvarivanje tih prava.

   Kao pacijent  imate pravo dobiti obavijesti na način koji Vam je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti.

   Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijesti u njima pristupačnom obliku.

   Na  Vaš usmeni zahtjev  obavijest  Vam je obvezan  dati zdravstveni radnik visoke stručne spreme koji Vam je  izravno pružio određeni oblik zdravstvene usluge.

   Vaše je pravo da uvijek možete tražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju, koje je na Vaš  usmeni ili pisani zahtjev, obvezan dati svaki zdravstveni radnik visoke stručne spreme i odgovarajuće specijalizacije, koji Vam nije izravno  pružio određenu zdravstvenu uslugu.

   Tijekom pružanja zdravstvene zaštite, nakon svakog pregleda i zahvata, imate  pravo na obaviještenost o uspjehu, odnosno, neuspjehu i rezultatu pregleda ili zahvata kao i o razlozima za eventualnu različitost tih rezultata od očekivanih.

   Vaše je  pravo biti upoznat s imenima te specijalizacijom osoba koja Vam je  izravno pružila zdravstvenu zaštitu.

   Pravo na odbijanje primitka obavijesti

   Imate pravo  pisanom i potpisanom izjavom odbiti primitak obavijesti o prirodi svoga zdravstvenoga stanja i očekivanom ishodu predloženih i/ili poduzetih medicinskih postupaka i mjera.

   Ako ste osoba s punom poslovnom sposobnošću ne možete  se odreći prava na obaviještenost u slučajevima u kojima morate biti svijesni prirode svoje bolesti, kako ne bi ugrozio zdravlje drugih,ali  imate  pravo u pisanom obliku ili na bilo koji drugi vjerodostojan način odrediti osobu koja će umjesto vas biti obaviještena.

   Vaše je  pravo biti obaviješten čak i u slučajevima kad Vaš pristanak nije uvjet započinjanja terapije (u hitnim slučajevima).

   Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka 

   Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo Vaš život i zdravlje  ili izazvalo trajna oštećenja Vašeg zdravlja.

   Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka pacijent izražava potpisivanjem suglasnosti.

   Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba, prihvaća pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak izjavom u obliku javnobilježničkog akta ili pred dva svjedoka iskazanom izjavom o imenovanju poslovno sposobne osobe koja će u njeno ime prihvaćati ili odbijati pojedini takav postupak.

   Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

   Za pacijenta koji nije pri svijesti, za pacijenta s težom duševnom smetnjom te za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije, suglasnost na prihvaćanje dijagnostičkog ili terapijskog postupka  potpisuje njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik koji u interesu pacijenta  može suglasnost u bilo koje vrijeme povući potpisivanjem izjave o odbijanju pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

   U slučaju da su  interesi pacijenta i njegovih zakonskih zastupnika, odnosno skrbnika suprotstavljeni, zdravstveni radnik je dužan odmah o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

   Ako se zbog hitne situacije ne može dobiti suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika  pacijent će se podvrći dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku samo u slučaju kada bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi mu prijetila ozbiljna i neposredna opasnost od težeg oštećenja njegovoga zdravlja. Postupak se može provoditi bez pristanka zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika pacijenta samo dok traje navedena opasnost.

   Zaštita pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje

   Ukoliko sudjelujete u znanstvenom istraživanju ili u medicinskoj nastavi nužan je Vaš izričiti pristanak.

   Vaše je pravo dobiti preciznu i na Vama razumljiv način pisanu obavijesti o prirodi, važnosti, posljedicama i rizicima ispitivanja te dati potpisanu suglasnost za sudjelovanje u istraživanju.

   Za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta, pristanak daje njegov zakonski zastupnik ili skrbnik koji u interesu pacijenta može suglasnost  povući u bilo koje vrijeme.

   Zahvati na ljudskom genomu 

   Zahvat usmjeren na promjenu ljudskoga genoma može se poduzeti samo za preventivne, dijagnostičke ili terapijske svrhe pod uvjetom da cilj promjene nije uvođenje bilo kakvih preinaka u genomu potomka pacijenta.

   Testovi koji ukazuju na genetske bolesti ili služe za identifikaciju pacijenta, kao nositelja gena odgovornog za bolest ili za otkrivanje genetske dispozicije ili podložnosti na bolest, mogu se obavljati samo u zdravstvene svrhe ili radi znanstvenog istraživanja vezanog uz zdravstvene svrhe i uz odgovarajuće genetsko savjetovanje.

   Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

   Kao pacijent imate pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje Vaše bolesti te o  svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

   U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.

   Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju  pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

   Pravo na povjerljivost

   Kao pacijent imate pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje Vašega zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka i imate pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o Vašemu prijmu u zdravstvenu ustanovu kao i o Vašem zdravstvenom stanju.  Možete imenovati i osobe kojima zabranjujete davanje tih podataka.

   Pravo na održavanje osobnih kontakata

   Tijekom boravka u zdravstvenoj ustanovi  imate pravo primanja posjetitelja sukladno kućnom redu zdravstvene ustanove te pravo zabraniti posjete određenoj osobi ili osobama.

   Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove

   Kao pacijent imate pravo samovoljno napustiti zdravstvenu ustanovu, osim u slučajevima propisanim posebnim zakonom, u slučajevima kada bi to štetilo Vašem zdravlju i zdravlju ili sigurnosti drugih osoba.

   O namjeri napuštanja ustanove  morate dati pisanu izjavu ili usmenu izjavu pred dva istovremeno nazočna svjedoka koji potpisuju izjavu o namjeri pacijenta da napusti ustanovu koja se prilaže u Vašu medicinsku dokumentaciju.

   Podatak o samovoljnom napuštanju zdravstvene ustanove bez najave nadležan zdravstveni radnik obvezan je upisati u medicinsku dokumentaciju pacijenta. Ako to nalaže zdravstveno stanje pacijenta nadležan zdravstveni radnik o napuštanju zdravstvene ustanove bez najave obvezan je obavijestiti osobu koju je pacijent ovlastio da može biti obaviještena, a nadležna tijela u slučajevima određenim posebnim propisima. Ako je pacijent nesposoban za rasuđivanje, odnosno maloljetan nadležan zdravstveni radnik obvezan je obavijestiti njegova zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika.

   Pravo na privatnost

   Pri pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne njege  imate pravo na uvjete koji osiguravaju privatnost.

   Pravo na naknadu štete

   Kao pacijent imate pravo na naknadu štete sukladno općim propisima obveznoga prava.

   Ostala prava

   • zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja i uznemiravanja
   • pravo na učinkovitu kontrolu boli
   • pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju
   • pravo na unaprijed izrečene zahtjeve
   • pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe Upravi ustanove i/ili nadležnim tijelima