• URBIS 72 d.d. Pula kao projektant i Ministarstvo kao Naručitelj sklopili su dana 1.3.2004. godine Ugovor o izradi projektne dokumentacije-Idejni projekt za izgradnju nove bolnice u Puli za cijenu od cijena 840.000,00 kn bez PDV-a.
 • URBIS 72 d.d. Pula i Ministarstvo sklopili su dana 30.7.2007. godine Ugovor za usluge izmjerene i dopune Idejnog projekta te izrade Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevine Opće bolnice Pula, na lokaciji Zagrebačka 30 Pula za cijenu od 15.682.246,00 kn s PDV-om.
 • Nakon 10. lipnja 2005. godine, odnosno od sklapanja Sporazuma o izgradnji nove Opće bolnice u Puli, zatim Okvirnog sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i stručnog nadzora od dana 4.7.2007. godine i Okvirnog sporazuma o nastavku izgradnje od 19. srpnja 2010. godine, sklopljen je dana srpnja 2011. godine SPORAZUM o sufinanciranju izgradnje nove građevine Opće bolnice u Puli.

Ovaj Sporazum sklopljen je između Vlade Republike Hrvatske, Istarske županije i Opće bolnice Pula na dan 28.7.2011. godine u Umagu. U ovom Sporazumu člankom 2. definirana je očekivana vrijednost investicije od 800.000.000,00 kn od čega je planirana vrijednost radova 600.000.000,00 kn, a radovi se financiraju na slijedeći način:

 1. Vlada RH sudjeluje u financiranju od 75%
 2. Istarska županija sudjeluje u financiranju od 25%
 3. Za planiranu vrijednost opreme, 200.000.000,00 kn dogovoreno je zajednički aplicirati prema strukturnim fondovima Europske unije u 2014. godini.
 •  Vlada Republike Hrvatske dana 27.10.2011. godine donosi Odluku o namjeri davanja državnog jamstva u korist poslovnih banaka, za kreditno zaduženje OB Pula.
 • OB Pula provodi postupak javne nabave i odabire ponudu Erste & Steiermarkishe Bank d.d. Rijeka za sklapanje Ugovora o kreditu u iznosu od 300.000.00,00 kn, a Vlada Republike Hrvatske dana 3.2013. godine donosi Odluku o davanju državnog jamstva za taj dugoročni kredit (krajnji rok korištenja 31.12.2015. godine, otplata u 60 tromjesečnih rata, interkalarna kamata 5,674 %, efektivna kamata 5,81% marža banke 5,30%+3M EUR (0,34)=5,674%, obrada zahtjeva kredita 0,06%.
 • Vlada Republike Hrvatske dana 18.6.2014. godine donosi Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje nove građevine Općem bolnice Pula. Iznos kredita 300.000.000,00 kn, rok korištenja 31.12.2017. godine, otplata kredita 18 godina bez počeka (72 jednake tromjesečne rate), dospijeće prve rate 31.3.2018. godine, kamatna stopa 4% godišnje, interkalarna kamata 4% godišnje, naknada za obradu zahtjeva 0,4% na iznos odobrenog kredita, zatezna kamata 12% godišnje, naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava HBOR-a, počevši po proteku 30 dana od datuma Ugovora o kreditu, osiguranje kredita mjenice i zadužnica korisnika kredita, te jamstvo Republike Hrvatske na odobreni iznos kredita.
 • OB Pula provodi potvoreni postupak javne nabave za radove i stručni nadzor nad izvođenjem tih radova.
 • Ugovor o javnim radovima je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopljen je 29.12.2014. ponuditeljem ZAGREBGRADNJA d.o.o. Zagreb s cijenom od 281.575.911,678 bez PDV-a odnosno za cijenu od 351.969.889,59 kn s PDV-om.
 • Ugovor o stručnom nadzoru sklopljen je Zajednicom ponuditelja Investiženjering d.o.o. Zagreb, Urbis d.o.o. Pula i Učka-Konzalting Pazin, za cijenu od 5.600.000,00 kn s PDV-om.

SADAŠNJE STANJE:

Građevine u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost OB Pula stare su:

 • Lokacija Negrijeva 6 Pula („stara mornarička zgrada“ više od dvjesto godina) smještene su: zajedničke službe, kuhinja, Objedinjeni hitni bolnički prijem, kirurgija, interna, neurologija, transfuzija i bolnička ljekarna,
 • Lokacija Zagrebačka ulica 30 Pula (stare zgrade više od 40 a neke i od 200 godina) o smještene su: ginekologija, pedijatrija, infektologija, psihijatrija, ORL, očni odjel, nuklearna medicina i RTG (koji će se nadograditi) i laboratorij.

Istarska županija vlasnik je „stare mornaričke zgrade“ iz koje će biti izmještene sve djelatnosti nakon dovršetka nove bolnice na lokaciji u Zagrebačkoj ulici, a namjena nije još određena.

NOVA BOLNICA:

Nova Bolnica u Puli po funkciji će biti akutna bolnica, po vrsti opća bolnica a po kategoriji županijska bolnica sa svim potrebnim i od Ministarstva zdravlja prihvaćenim stručnim jedinicama. Funkcionalno tehnološke cjeline prostorno će biti smještene u dva međusobno povezana objekta koji se nastavno dograđuju na postojeće objekte.

OBJEKT 1 – dograđuje se na zgradu ginekologije u smjeru istoka. U njemu su smješteni:

 1. bolnički odjeli svih specijalnosti
 2. jedinice dijagnostičko specijalističkih djelatnosti: klinička citologija, patohistološka dijagnostika, transfuzijska medicina,
 3. Jedinice specijalističko konzilijarnog liječenja, zajedničke medicinske jedinice opće bolnice (hitni bolnički prijem, operacijski blok, bolnička ljekarna, bolnička prehrana) te zajedničke nemedicinske djelatnosti opće bolnice (centralna sterilizacija, praonica, ravnateljstvo, tehničke službe sa pogonom, garderobe, spremišta otpada).

OBJEKT 2 – dograđuje se na zgradu dijagnostike u smjeru zapada. U njemu su smješteni:

 1. jedinice specijalističko-konzilijarnog liječenja svih specijalnosti (poliklinika, dnevne bolnice, dnevna kirurgija); centar za dijalizu, fizikalna medicina, jedinice dijagnostičkih djelatnosti, klinički laboratorij, laboratorij za invazivnu kardiologiju, anesteziološku reanimaciju i intenzivno liječenje, te dnevna bolnica.

Uz ova dva objekta uredit će se okoliš koji se sastoji od parkirališta i prometnica.

Površina objekata:

Objekt Postojeće stanje Novo UKUPNO
1 10.834 m2 19.718 m2 30.552 m2
2 3.326 m2 7.676 m2 12.622 m2
UKUPNO 43.174 m2