Tel (052) 376-000, Adresa: Santoriova 24a
Javna nabava – prethodno savjetovanje2022-11-26T11:53:13+01:00

JAVNA NABAVA

PRETHODNO SAVJETOVANJE

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121, Urbroj:526-06-02-01/1-17-1 OB Pula od 1. siječnja 2018. godine objavljuje Plan nabave, registar ugovora i prethodno savjetovanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Go to Top