Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15; u daljnjem tekstu Zakon) daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, informacija je “svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.”

Pravo na pristup informacijama “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.” Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Ponovna uporaba informacija „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenik za informiranje:

Službenik za informiranje Opće bolnice Pula je Goran Paić, dipl. iur.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup i ponovnu uporabu informacija:

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općoj bolnici Pula putem propisanih Obrasca zahtjeva za pristup informacijama:

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija moguće je podnijeti putem:

  • pošte na adresu: Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola, Santoriova 24A, 52100 Pula – s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“,
  • elektroničke pošte na adresu: gpaic@obpula.hr
    Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama te isto isključuje upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata te kvaliteti pružene medicinske usluge, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, brojeve telefona, dostupnost liječnika i sl.,
  • telefona na broj: 052 376 400.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. U skladu s čl. 19. st. 2. Zakona, Opća bolnica Pula ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Način izračuna visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije propisani su na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html).

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje:

  • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
  • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
  • Povjereniku se podnose žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika https://pristupinfo.hr/