Informacije za turiste

HR – Informacije za turiste

Opća bolnica Pula pripremila je tiskani materijal – brošuru za pacijente u kojoj se nalaze najvažnije informacije namijenjene korisnicima bolničkih usluga. Korisnici brošuru mogu koristiti kao mapu bolnice.
Brošuru možete preuzeti u pdf formatu:   BROŠURA 

Korisne informacije Istarske županije – Informacije za turiste

Također, aktiviranjem WhatsApp podrške Opće bolnice Pula informacije su Vam brzo dostupne!
WhatsApp Upute 

IT – Informazioni per i turisti

L’Ospedale Generale di Pola ha preparato un – opuscolo informativo per pazienti. Gli utenti possono utilizzare la brossura come mappa dell’ospedale.
Puoi scaricare la brossura in formato pdf: OPUSCOLO PER PAZIENTI

Informazioni utili della Regione Istriana – Informazioni per i turisti

Le informazioni sono disponibili grazie al supporto WhatsApp dell’Ospedale Generale di Pola.
WhatsApp Upute / Istruzioni:

EN – Information for tourist

Pula General Hospital has prepared a brochure for patients – patient leaflet. Users can use the brochure as a hospital map.
You can download the brochure in pdf format: PATIENT LEAFLET

Useful information of the Region of Istria – Information for tourist

Also, information is available to you by WhatsApp support of Pula General Hospital.
WhatsApp Upute / Instructions: