Nova bolnica u Puli nije projekt koji se desio tijekom noći.

Aktivnosti za potrebe gradnje Nove bolnice u Puli datiraju još iz davne 2003. godine kada je između Ministarstva zdravstva, Istarske županije i Opće bolnice Pula potpisan Sporazum o sufinanciranju izgradnje nove bolnice u Puli.

Uslijedile su godine izrade Programskih smjernica i kapaciteta gradnje i opremanja nove bolnice, izrada idejnih a potom i glavnih projekata koji su godine 2011. prihvaćeni od strane Ministarstva zdravstva kada se ušlo u drugu fazu izrade izvedbene dokumentacije.

U srpnju 2011. godine Vlada Republike Hrvatske, Istarska županija i Opća bolnica Pula potpisuju Sporazum o sufinanciranju izgradnje i opremanja nove bolnice u Puli te se odobravaju kreditna sredstva u iznosu od 600 miliona kuna za potrebe gradnje (300 miliona kreditnih sredstava komercijalne banke i 300 miliona kuna kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj) te 200 miliona kuna za potrebe opremanja. Nakon svih završenih administrativnih postupaka projekt ulazi u završnu fazu realizacije, odnosno aktivnu implementaciju.

Funkcionalno tehnološke cjeline nove bolnice u Puli prostorno će biti smještene u dva međusobno povezana objekta toplim vezama (natkrivenim mostovima).

U Objektu 1 bit će smješteni bolnički odjeli svih specijalnosti; jedinice dijagnostičko specijalističkih djelatnosti (citologija, patologija i transfuzija) te zajedničke jedinice (hitni bolnički prijem, operacijski blok, centralna sterilizacija, bolnička ljekarna, bolnička prehrana, tehnička služba i uprava bolnice).

U objektu 2 bit će smještene jedinice specijalističko-konzilijarnog liječenja svih specijalnosti (poliklinika, dnevne bolnice, dnevna kirurgija) i centar za dijalizu. Uz ova dva objekta uredit će se okoliš koji se sastoji od parkirališta i prometnica.

Gradilište je otvoreno 19. siječnja 2015. godine, a radovi su još u tijeku. Do sada su završeni slijedeći objekti:

  • Zgrada Dijagnostike
  • Zgrada Poliklinike sa dnevnom bolnicom, jednodnevnom kirurgijom, centrom za dijalizu
  • Zgrada Objekta 1 (60% površine stacionara)
  • Parkiralište

Nakon 20 godina rada na dvije lokacije međusobno udaljenje 3,5 kilometara, u lipnju 2020. godine Opća bolnica Pula počinje raditi objedinjeno na jednoj lokaciji.

Projekt nove bolnice u Puli ne bi bilo moguće započeti a niti završavati bez entuzijazma i podrške svih zaposlenika Opće bolnice Pula.

Projekt nove bolnice u Puli ne bi bilo moguće početi, provoditi a nadamo se i završiti bez odobrenih financijskih jamstava Vlade Republike Hrvatske.

U konačnici, gradnja, adaptacija i rekonstrukcija više desetaka tisuća kvadrata nove bolnice u Puli s kompletnim opremanjem medicinskom i nemedicinskom opremom bit će vrijedna oko 785 milona kuna.